Splošni pogoji poslovanja družbe Inter-es d.o.o. in uporabe spletne strani upravljavec-prevozov.si

Splošno

Splošni pogoji poslovanja družbe Inter-es d.o.o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na Produkte podjetja, ki so vezani na izobraževalno dejavnost za potrebe preizkusa strokovne usposobljenosti upravljavca prevozov. Za Produkte veljajo dogodki (usposabljanja, izpiti in drugi dogodki izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: Dogodki) in izobraževalni programi (video izobraževalni programi, on-line izobraževalni programi, besedila, prosojnice in druga izobraževalna gradiva v kateremkoli formatu – v nadaljevanju: Izobraževalni programi), ki jih organizira Inter-es d.o.o. (v nadaljevanju: Organizator).

Ti splošni pogoji veljajo za vse vrste uporabnikov: uporabnike, ki naročijo Produkt preko naše spletne strani, uporabnike, ki opravijo prijavo in nakup na posameznem dogodku, in uporabnike, ki se registrirajo za pridobitev brezplačnih materialov (v nadaljevanju Uporabniki).

Ti splošni pogoji urejajo tudi postopek izvedbe plačil in morebitnih reklamacij oz. vračil.

Splošni pogoji predstavljajo veljavno pogodbo med Organizatorjem in Uporabnikom. Organizator obvešča Uporabnike, da se besedilo pogodbe po sklenitvi ne shranjuje in Uporabniku ni več dostopno.

Uporabniku bodo pred sklenitvijo pogodbe na voljo vse informacije v zvezi z naročilom, vključno s povzetkom naročila, kjer lahko popravi morebitne napake, spremeni Produkte in njihovo količino.

Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja (https://upravljavec-prevozov.si/splosni-pogoji-poslovanja). Organizator lahko spremeni te splošne pogoje kadarkoli, pri čemer bo o vsaki spremembi objavljeno obvestilo na spletni strani Organizatorja. V kolikor Uporabnik, po spremembi splošnih pogojev, nadaljuje z uporabo spletne strani Organizatorja in/ali uporabo Produktov, se šteje, da se strinja z novo različico splošnih pogojev.

V primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi s temi splošnimi pogoji in/ali Produkti se lahko obrnete na Organizatorja na naslednje kontakte:

V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani https://upravljavec-prevozov.si/splosni-pogoji-poslovanja.

Osnovni pojmi

Organizator je podjetje Inter-es d.o.o., s sedežem na Trg svobode 19, 5213 Kanal, matična številka: 5301564000, davčna številka: SI59971207, ki na svoji spletni strani ponuja Produkte.

Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki naroči Produkte Organizatorja. Določeni pogoji se razlikujejo za Uporabnike – fizične osebe in Uporabnike – pravne osebe. Pojem Uporabnik se nanaša na Uporabnike – fizične osebe in Uporabnike – pravne osebe.

Spletna stran je spletna stran, s katero upravlja Organizator in je dostopna preko domene upravljavec-prevozov.si.

Produkt je vsak Dogodek in Izobraževalni program, ki ga ponuja Organizator. Pojem Dogodek in izobraževalni program imata pomen, kot je opredeljen v prvi točki teh splošnih pogojev. Naročilo je izraz volje Uporabnika po uporabi določenega Produkta. Naročilo lahko Uporabnik odda preko Prijavnice, po elektronski pošti ali preko Internetnega naročila, kot je opredeljeno v nadaljevanju.

Prijavnica je dokument, preko katerega Uporabnik izrazi željo po prijavi na Dogodek. Internetno naročilo je postopek naročila Izobraževalnega programa in/ali prijava udeležbe na Dogodku.

Posebni splošni pogoji so splošni pogoji, ki lahko poleg teh pogojev dodatno opredeljujejo in specificirajo pogoje uporabe posameznega Produkta.

Produkti

Produkti Organizatorja zajemajo področja civilnega prava, gospodarskega prava, delovnopravne in socialne zakonodaje, davčne zakonodaje, poslovnega in finančnega vodenja podjetja, dostopa do trga prevoznih storitev, tehničnih standardov in vidikov poslovanja prevozniškega podjetja ter varnosti v cestnem promeru. Organizator ponuja Produkte v obliki preizkusov znanj, tiskanih gradiv, usposabljanj in izobraževanj, tudi v on-line obliki.

Vsebina predavanj in gradiv na posameznih Dogodkih ter vsebina drugih izobraževalnih programov (vključno z on-line izobraževalnimi programi) izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni ali Organizatorja. V nobenem primeru niso Organizator, njegovi zaposleni ali podizvajalci odgovorni za kakršno koli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah te spletne strani ali na informacijah, ki so bile pridobljene na posameznih Dogodkih ali drugih Izobraževalnih programih.

Avtorske vsebine

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti in/ali jamstev za napake na spletnih straneh (tako v slikovnem kot tekstovnem delu). Organizator ne jamči za delovanje spletnih strani in ne odgovarja za kakršnekoli negativne posledice, ki bi lahko izvirale iz napak ali nedelovanja spletnih strani, vključno a ne omejeno na škodo, ki bi jo povzročili virusni ali drugi škodljivi programi.

Vse informacije (teksti, skice, fotografije, video vsebine, ipd.), vsebovane na spletnih straneh Organizatorja, so avtorsko delo Organizatorja in zato že s svojim nastankom v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne in nekomercialne namene. Vsakemu posameznemu uporabniku je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v enem, osebnem izvodu. Dokumenti in vsebine, objavljeni na teh spletnih straneh, se v nobenem primeru ne smejo kopirati, prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene.

Pravice in obveznosti organizatorja

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni ponudbo svojih Produktov, vključno z ukinitvijo posameznega Produkta. Organizator ima pravico ukiniti Produkt vse do trenutka, ko Uporabnik potrdi naročilo in v celoti izvede plačilo za naročeni Produkt, pod pogoji, navedenimi v teh Splošnih pogojih, pa tudi še kasneje.

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi Dogodka, pod pogoji opredeljenimi v teh Splošnih pogojih oz. Posebnih splošnih pogojih, ki veljajo za posamezni dogodek.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe cenovne politike za Produkte. Organizator lahko spremeni ceno produkta kadarkoli in brez navedbe razlogov. Sprememba cene za posamezni Produkt ne vpliva na Uporabnike, ki so še pred spremembo cene oddali Naročilo.

Organizator si pridržuje pravico zavrniti Naročilo, po lastni diskreciji. Organizator lahko zavrne naročilo še zlasti, toda ne izključno, kadar:

Pravice in obveznosti uporabnika

Uporabnik izrecno soglaša, da samostojno nosi vsa tveganja, ki bi lahko izhajala iz uporabe Produktov, vključno z, a ne omejeno na, neposredno in posredno škodo ter kakršnokoli posledično škodo.

Uporabnik je dolžan v celoti poravnati plačilo za naročeni Produkt ob zapadlosti računa. Organizator si pridržuje pravico proti Uporabniku sprožiti uradne postopke za izterjavo, če Uporabnik svojih obveznosti ne poravna ob zapadlosti.

Uporabnik je dolžan Organizatorju posredovati točne in celovite osebne podatke, ki jih Organizator potrebuje za izvršitev Naročila. V primeru spremembe osebnih podatkov, ki lahko vpliva na izvršitev Naročila, je Uporabnik dolžan takšno spremembo nemudoma sporočiti Organizatorju. V primeru, da Uporabnik ne obvesti Organizatorja o spremembi, Uporabnik v celoti nosi posledice in kakršnokoli škodo, ki bi nastala iz opustitve, kar vključuje neizvršitev Naročila.

Dogodki

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in Uporabnike enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (pisno, preko spletne strani ali na drug način, ki izkazuje osebo in Dogodek, na katerega se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje in morebitne Posebne splošne pogoje, ki veljajo za posamezen Dogodek. Vsi posebni splošni pogoji za posamezen Dogodek so ustrezno označeni v teh Splošnih pogojih. V primeru neskladnosti teh splošnih pogojev in Posebnih splošnih pogojev, veljajo določila Posebnih splošnih pogojev.

Pridržujemo si pravico, da izjemoma odstopimo od izvedbe dogodkov v primerih, če je prijav na določen datum preveč ali premalo, če ugotovimo povečano plačilno tveganje kupca ali če naročilo ni bilo oddano v skladu s splošnimi pogoji poslovanja. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od izvedbe naročila z naše strani obvestili v roku 3 (tri) dni po e-pošti.

Prijave in plačilo kotizacije

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani ali preko e-pošte info@inter-es.si.

Navodila za plačilo in rok plačila za posamezen Dogodek prejmejo vsi prijavitelji po prijavi na e-poštni naslov, ki so ga navedli na prijavnici.

Za prijavo na nekatere Dogodke je potrebno izpolniti prijavnico, ki je opremljena s Posebnimi splošnimi pogoji, ki veljajo za Dogodek in opredeljujejo tudi možnosti odpovedi prijave na Dogodek, brez plačila dodatnih stroškov ali z delno obveznostjo plačila dodatnih stroškov. Posebni splošni pogoji, s katerimi se je potrebno s podpisom strinjati ob prijavi na Dogodek, celovito in popolno opredeljujejo možnosti za odpoved prijave.

Odpoved prijave

Organizator si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je stranka že nakazala denar. V tem primeru Organizator denar vrne.

Odpoved s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@inter-es.si. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu ali na kak drug način, Organizator ne sprejema.

V kolikor ni v splošnih pogojih za posamezni Dogodek drugače navedeno, je skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije 14 dni pred datumom dogodka objavljenega v programu Dogodka. V primeru kasnejše odpovedi prijave, vam bo Organizator kotizacijo zaračunal v celoti. Ne glede na zgornje določbe bo Organizator skušal reševati odpoved prijave v korist prijavljenega Uporabnika (nadomestni termin, idr.). Prijava je v tem primeru prenosljiva tudi na drugo osebo ali na naslednji termin.

Dogodki in Produkti, za katere veljajo Posebni splošni pogoji

Določeni Dogodki in Produkti Organizatorja so pogojeni s Posebnimi splošnimi pogoji, zaradi unikatne narave samega Dogodka ali Produkta. Pozivamo vas, da si pozorno preberete te Splošne pogoje kot tudi Posebne splošne pogoje, preden se odločite za Naročilo. Posebni splošni pogoji za posamezen Dogodek ali Produkt so vam dostopni na spodnjih povezavah:
Preizkus strokovne usposobljenosti za upravljavca prevozov
Portal e-učenje za upravljavca prevozov

Končne določbe

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom naravo pogodbe, sklenjene med Organizatorjem in Uporabnikom.

V kolikor bi se ugotovilo, da je katerakoli izmed določb teh splošnih pogojev (v celoti ali deloma) nezakonita, nična ali na kakršenkoli drug način neveljavna, se takšna določba šteje za nezapisano (deloma ali v celoti), preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Izjavljate, da imate polno sposobnost za prevzem pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev. Jamčite, da za izvajanje vaših obveznosti iz teh splošnih pogojev ne potrebujete soglasja ali odobritve s strani katerekoli tretje osebe.

Izjavljate, da ste pred sprejemom pogojev le-te prebrali, ste z njimi seznanjeni in jih v celoti razumete.

Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev, so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Organizator ima pravico kadarkoli spremeniti te pogoje. Vsaka sprememba bo objavljena na spletni strani. Šteje se, da se strinjate z vsakokratnimi spremembami, v kolikor nadaljujete z uporabo spletnih strani ali Produktov kljub uveljavitvi sprememb. V kolikor se s spremembami ne strinjate, imate pravico do odstopa.

Ti Splošni pogoji predstavljajo celoten dogovor, ki velja med Organizatorjem in Uporabnikom. Vsi morebitni predhodni dogovori ali pogajanja, pisni ali ustni, so v celoti nadomeščeni s temi pogoji. Ti Splošni pogoji so sestavljeni v slovenskem jeziku. Kakršnakoli različica teh splošnih pogojev v drugem jeziku je ustvarjena z namenom ponuditi lažji dostop do splošnih pogojev. Strinjate se in v celoti razumete, da je v primeru kakršnihkoli sporov prevladujoča slovenska različica.

Registracija, prijava in ogledovanje vsebin spletnih strani https://upravljavec-prevozov.si pomeni avtomatično pristajanje na te pogoje.

Obdelava osebnih podatkov poteka skladno z našo Politiko zasebnosti, ki vam je na voljo v Politiki zasebnosti.